Reglement Fitness.

Top 10 van Nederland Fysiotherapie & Fitness

Snel terecht & altijd eerlijk advies

Geverifieerde 9,5 klantwaardering

Contracten alle zorgverzekeraars

Reglement Fitness Verantwoord Bewegen

Lidmaatschap
Tenzij Fysio Broekhuizen uitdrukkelijk anders bepaalt, is het lid­maatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Betaling
a. Bij het aangaan van een lidmaatschap zijn kosten voor de intake (tenzij anders aangegeven) en 10 euro borg voor de toegangstag aan Fysio Broekhuizen verschuldigd.
b. Het lidmaatschapsbedrag, inclusief de intake + toegangstag kosten, worden middels automatische incasso voldaan.
c. Fysio Broekhuizen heeft het recht acties te voeren en kortingsregelingen aan te bieden. Acties en kortingen zullen nimmer van toepassing zijn op de lopende lidmaat­schappen.

 Gebruik van en toegang tot de zaal
a. Toegang tot de zaal wordt alleen verkregen door het inchecken met de toegangstag binnen de openingstijden voor de fitness en het afgesloten abonnement.
b. De zaal mag alleen met schone sportschoenen worden betreden, gebruik van een handdoek op de apparaten is verplicht.
c. Na gebruik dient elk apparaat te worden gereinigd met de speciaal hiervoor bestemde middelen.

 Kosten
Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtel­ijk, welke door Fysio Broekhuizen worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de deelnemer te bewerkstelligen, komen, nadat het lid in verzuim is gekomen met de naleving van die verplichtingen, ten laste van het lid.

Wijzigingen lidmaatschap
a. Fysio Broekhuizen is te allen tijde gerechtigd de gebruikers tijden, indeling en prijzen te wijzigen. Het lid zal daarvan van tevoren op de hoogte gebracht worden en wel op een zodanig moment, dat het lid met inachtne­ming van de opzegtermijn de overeenkomst desge­wenst kan beëindigen.
b. Indien het lid als gevolg van een blessure langer dan twee maanden in het ge­heel niet in staat is van de activiteiten/faciliteiten van Fysio Broekhuizen gebruik te maken en dit door overlegging van een medische verklaring kan staven, kan Fysio Broekhuizen, geheel naar haar beoordeling, aan het lid de mogelijkheid bieden het lidmaatschap stop te zetten en dit te vervolgen op een door Fysio Broekhuizen vast te stel­len datum.
c. Fysio Broekhuizen behoudt zich het recht voor de gebruikerstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakan­ties, of andere gemotiveerde redenen, maar brengt het lid hiervan tijdig op de hoogte.
d. Een lidmaatschap kan niet worden stopgezet of opgeschort bij vakantie of ziekte. 
e. Wanneer een abonnement binnen twee maanden na opzegging opnieuw wordt geactiveerd worden geen intakekosten berekend. Na twee maanden zijn de intakekosten verplicht.
f. Indien een lid tijdens de abonnementsperiode de leeftijd van 65 bereikt, gaat de volgende abonnementsperiode in tegen het 65+ tarief.

Beëindiging lidmaatschap
a. Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt middels het sturen van een email naar info@fysiobroekhuizen.nl of te bellen naar 0348-443141. Ieder abonnement kan uiterlijk vóór de 24e van de laatste maand van de abonnementesperiode worden opgezegd.
b. Ieder abonnement wordt aan het einde van de lidmaatschapsperiode automatisch omgezet naar een maandabonnement, tenzij hier uiterlijk vóór de 24e van de laatste maand contact met ons is opgenomen en anders is verzocht. 
c. Achterstallige betalingen dienen evenwel eerst betaald te worden; zolang aan deze verplichting niet is voldaan, blijven deze voor­waarden en dit reglement van kracht.
d. Bij het niet kunnen incasseren van het abonnementsgeld en het uitblijven van betaling op de herinneringsfactuur wordt de toegang tot de zaal geblokkeerd. Achterstallige termijnen worden via het bedrijf Infomedics per factuur bij het lid in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid
a.  Het lid verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig mogelijk ongeval of letsel geheel en al door hem/haar zelf zal worden gedragen. Deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeactie, tegen Fysio Broekhuizen we­gens vergoeding van enige kosten, schade als gevolg van sportbeoefening opgelopen, of wegens het in ongerede of zoekraken van in het gebouw achtergelaten kleding of voorwerpen. Schade toegebracht aan de inventaris c.q het gebouw van Fysio Broekhuizen door het lid is verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
b. Het lid vrijwaart Fysio Broekhuizen voor iedere aansprakelijk­heid jegens derden in verband met schade welke die derden hebben geleden tijdens aanwezigheid bij Fysio Broekhuizen.
c. Tijdens de familiefitness dient elk kind van 12 tm 15 jaar te worden begeleidt door een sportende ouder. De begeleidende ouder is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van het kind.

Ontzegging toegang
Het lid en/ of de introducé zal alle door Fysio Broekhuizen vastgestelde regels onverkort naleven en de instruc­ties uitvoeren. Fysio Broekhuizen is te allen tijde gerechtigd om het lid dat (en/of de introducé die) zich niet aan de regels houdt, de toegang voor een door Fysio Broekhuizen te bepalen duur te ontzeggen. Het betreffende lid en/ of de introducé heeft geen recht op enige vergoeding in verband met het alsdan niet gerechtigd zijn tot het gebruik van de activiteiten/ faciliteiten van Fysio Broekhuizen.

 

 

 

 

U kunt met iedere soort klacht bij ons terecht.

× Kunnen wij u helpen?